Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan LIFESTYLE ALMERE niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. LIFESTYLE ALMERE aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of LIFESTYLE ALMERE. LIFESTYLE ALMERE kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

LIFESTYLE ALMERE kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

LIFESTYLE ALMERE garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. LIFESTYLE ALMERE behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. LIFESTYLE ALMERE is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens. Indien aanwezig, lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden van de site die je bezoekt.

De informatie op de website van Lifestyle Almere hebben we zorgvuldig samengesteld en onderhouden we even voorzichtig. Tref je desondanks materiaal aan waarvan je van mening bent dat het inbreuk maakt op jouw of andermans rechten, of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is, dan kan je bij Lifestyle Almere een verzoek indienen om deze informatie van de website te verwijderen. We vragen je vanzelfsprekend wel om jouw verzoek goed te omschrijven. Lifestyle Almere streeft ernaar jouw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen.